Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ TTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ TTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ TTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến góp ý theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn văn dự thảo Thông tư tải về tại đây.

Chia sẻ bài viết này