Author - esc_admin

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ TTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã xây dựng Dự thảo Thông tư [...]

Chi tiết...