Kiến thức

Tiêu chuẩn cộng đồng Facebook

Facebook cho mọi người trên toàn thế giới quyền công bố các câu chuyện riêng của họ, nhìn thế giới qua con mắt của nhiều người khác, kết nối và chia sẻ dù họ đi đến đâu. Hội thoại [...]

Chi tiết...